Algemene voorwaarden

"Spirit Circle"

Spirit Circle

Algemene Voorwaarden Spirit Circle

Adres: Lireweg 78
2153PH Nieuw Vennep
KvKnr: 71643842

Artikel 1
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder deelnemer: degene die de intentie heeft om deel te nemen, dan wel gaat deelnemen, daadwerkelijk deelneemt, of heeft deelgenomen aan een door of namens Spirit Circle georganiseerde training, cursus of andere activiteit.

Artikel 2
Totstandkoming van de overeenkomst.
De overeenkomst tussen Spirit Circle en de deelnemer komt tot stand door ondertekening door de deelnemer van het daartoe bestemde inschrijfformulier van Spirit Circle, door schriftelijke bevestiging, dan wel per mail, van Spirit Circle aan de deelnemer van diens telefonische aanmelding of opdracht, dan wel aanmelding via de website.

Artikel 3
Betaling.


 1. De deelnemer dient het aanbetalingsbedrag van het cursusgeld per direct te voldoen en het restbedrag een maand voor de aanvang van de training/cursus, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet of niet tijdige betaling is de deelnemer niet verzekerd van een plek in de desbetreffende training/cursus.
  2.
  Indien is overeengekomen dat het cursusbedrag in termijnen wordt betaald, dan is bij voortijdige opzegging tijdens de duur van de betreffende cursus door de deelnemer, de verplichting de openstaande restant betalingen te voldoen, omdat de geboden mogelijkheid tot gespreid betalen niet betekent dat er slechts een deel verschuldigd is.

 2. Indien deelnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, krijgt de deelnemer hiervan bericht en wordt deelnemer een nadere betalingstermijn gesteld van 7 werkdagen. Indien de deelnemer het verschuldigde bedrag niet betaalt binnen de overeengekomen termijn, is de deelnemer over het bij Spirit Circle openstaande bedrag, de wettelijke rente verschuldigd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Indien de deelnemer nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden, hetgeen de opdrachtgever verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 4
Annulering van een training door de deelnemer.


 1. Bedenktijd voor de inschrijving is 14 werkdagen. Wanneer een deelnemer 10 werkdagen (of minder) voor de sluitingsdatum van inschrijving inschrijft, dan stopt de bedenktijd bij de sluitingsdatum.

 2. De deelnemer voor een training/cursus heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training te annuleren, per mail of telefonisch bericht.

 3. Volledige annulering kan tot twee weken voor aanvang van de training/ cursus. Er wordt dan wel €30,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 4. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de training/cursus is het niet meer mogelijk de aanbetaling voor de training/cursus inclusief administratiekosten terug te ontvangen.

 5. Indien na boeking, Spirit Circle genoodzaakt is een andere locatie te betrekken door welke omstandigheid dan ook of om tijdelijk een andere vorm te geven aan de lessen, dan geeft dit geen recht op teruggave van het cursusgeld bij annulering van een boeking.

Artikel 5
Annulering.

Spirit Circle heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel van door deelnemer aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer er recht heeft op terugbetaling van het volledige door dit aan Spirit Circle betaalde bedrag.

Artikel 6
Vervanging.

De deelnemer dan wel de door deelnemer aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training laten deelnemen, voor zover de vervanging aan Spirit Circle wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de training. De vervangende deelnemer dient te voldoen aan de door Spirit Circle gestelde voorwaarden voor de betreffende training. Vervanging na het begin van de training is niet meer toegestaan.

Artikel 7
Prijzen.

Alle prijzen voor materiaal en activiteiten zijn inclusief btw.

Lessen zijn vrijgesteld van btw. Spirit Circle behoudt zich de vrijheid voor de trainingsgelden en Algemene Leveringsvoorwaarden ten allen tijden te wijzigen.

Artikel 8
Geheimhouding.

De in het kader van de werkzaamheden van de deelnemer verkregen gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en niet zonder toestemming van de deelnemer en Spirit Circle aan derden ter kennis worden gesteld. De gehoudenheid tot geheimhouding geldt tevens na beëindiging van de werkzaamheden, c.q. ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9
Overmacht.

Van overmacht aan de zijde van Spirit Circle is sprake indien de docent/het medium na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan de verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevorderd. Als zodanige omstandigheden zullen in ieder geval worden aangemerkt: ziekte van de docent/medium en alle andere van buiten komende omstandigheden die hem/haar in redelijkheid verhinderen het werk te verrichten. In gevallen van overmacht waarin de docent/medium is verhinderd aan zijn/haar verplichtingen te voldoen wordt geprobeerd een vergelijkbare, acceptabele docent/ medium in te zetten, worden de afgesproken tijdstippen waarop de werkzaamheden van de docent/ medium plaatsvinden, gedurende een periode van maximaal drie maanden uitgesteld of er wordt voor gekozen om de lessen online aan te bieden. Indien het uitvoeren van de opdracht door overmacht meer dan drie maanden na het afgesproken tijdstip wordt vertraagd, zijn zowel Spirit Circle als de deelnemer bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Spirit Circle is niet aansprakelijk voor enige schade die uit het niet uitvoeren van de opdracht zal voortvloeien.

Artikel 10
Aansprakelijkheid.

1.

Spirit Circle verplicht zich de gegeven opdrachten naar het beste inzicht en vermogen uit te voeren. Het te bereiken resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning van de docent/medium, maar ook van factoren buiten zijn/haar invloedssfeer. Hoewel de docent/medium het met de opdracht beoogde resultaat naar beste vermogen zal trachten te bereiken, kan dit resultaat om die reden niet worden gegarandeerd.


 1. Spirit Circle haar medewerkers of diegenen die in opdracht werkzaamheden uitvoeren zijn niet aansprakelijk voor enige schade - hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak - die de deelnemer mocht lijden door of tijdens deelname aan de training of uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Spirit Circle behoudens hogere voorziening.

Artikel 11
Intellectueel eigendom.

De intellectuele eigendomsrechten van gebruikte materialen, modellen, teksten en instrumenten die Spirit Circle bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt, behoren toe aan Spirit Circle, tenzij anders is aangegeven. De deelnemer en deelnemers aan trainingen, coaching of workshops zullen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Spirit Circle.

Artikel 12
Copyright.

Het copyright van informatie op de website alsmede het werk uitgegeven door Spirit Circle berust ook in diens handen.

Artikel 13
Klachten.

Spirit Circle heeft een klachtenregeling op de website geplaatst die voor iedereen inzichtelijk is. Voor meer informatie over de procedure verwijs ik naar de klachtenregeling op de website.